Accueil

Disclaimer


DISCLAIMER, ALGEMENE VOORWAARDEN EN CREDITS

GEGEVENS EDITOR
De site www.pba-lille.fr is opgesteld door het Paleis voor Schone Kunsten Lille / Stad Lille
Paleis voor Schone Kunsten van Lille
+ 33 (0)3 20 06 78 00 / www.pba-lille.fr
Sirennummer: 215 903 501 000A
Publicatiedirecteur: Bruno Girveau

GEGEVENS HOSTER
ATE (Avenir Télématique)
21 Avenue de la Créativité
59650 Villeneuve d’Ascq, Frankrijk 

CONTENTREDACTIE
Amandine Jeanson
Verantwoordelijk voor de programmering en de digitale communicatie
Paleis voor Schone Kunsten van Lille
18 bis rue de Valmy - 59000 Lille (Frankrijk)
+ 33 (0)3 20 06 78 00 / www.pba-lille.fr
Voor opmerkingen over de content of het gebruik van de site kunt u een bericht sturen naar: ajeanson@mairie-lille.fr

PERSOONSGEGEVENS
Uw persoonsgegevens kunnen tijdens het surfen op de site worden verzameld. Evenzo kunnen naar het museum verstuurde elektronische berichten en voor het sturen van aanvullende informatie gebruikte e mailadressen worden bewaard. Krachtens de artikelen 38, 39 en 40 van de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés) hebt u kosteloos recht op inzage in, verbetering van, wijziging van en het maken van bezwaar tegen gegevens betreffende uzelf of een overleden persoon van wie u de rechtverkrijgende bent. Als u dit recht wilt uitoefenen, kunt u zich per post op het voormelde adres richten tot de redactie van de site.
Intellectuele eigendom en openbare culturele informatie
1. De algehele structuur van de internetsite alsmede de software en de structuur van de gegevensbanken zijn uitsluitend eigendom van de Stad Lille. De private structuur van de internetsite alsmede de content van de gegevensbanken zijn uitsluitend eigendom van het Paleis voor Schone Kunsten / Stad Lille.
2. De structuur van de site alsmede alle foto’s, teksten en andere grafische beelden worden door de Franse wet en regelgeving inzake intellectuele eigendom beschermd.
3. Iedere gehele of gedeeltelijke verveelvoudiging, weergave, toepassing, terbeschikkingstelling of wijziging van de site en/of de bestanddelen ervan met welk procedé dan ook is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Paleis voor Schone Kunsten / Stad Lille strikt verboden.
4. Iedere verveelvoudiging, iedere gehele of gedeeltelijke weergave, iedere toepassing, iedere aanpassing en iedere terbeschikkingstelling of wijziging van deze onderdelen met welk procedé dan ook, door welke persoon dan ook en met welk middel dan ook (met name verkoop, commercialisering, verhuur e.d.) zonder voorafgaande toestemming van het museum, de eventuele auteurs of hun rechthebbenden is strikt verboden en is een piraterijdelict in de zin van het Franse wetboek inzake intellectuele eigendom (code de la propriété intellectuelle).
5. Derhalve mag de gebruiker van de site vooral niet, met welk middel of procedé en uit welke hoofde dan ook, waaronder ook persoonlijke doeleinden: 
  de gehele site of een deel ervan downloaden, kopiëren of doorzenden in welke vorm dan ook, zoals via het onderbrengen in een netwerk of openbare communicatie;
  data-exploratiemethoden, robots en/of soortgelijke methoden voor het verzamelen en extraheren van data gebruiken;
  met behulp van framing of een soortgelijke technologie de gehele site of een deel ervan bewerken of tonen;
  onderdelen inbrengen waarmee de gehele site of een deel ervan kan worden gewijzigd, en dan met name de afbeeldingen die hierop worden verspreid en de gehele leadcontent;
  de gehele site of een deel ervan voor andere doeleinden gebruiken dan de doeleinden die door deze gebruiksvoorwaarden zijn toegestaan.
6. De wetenschappelijke, culturele en educatieve content (onder meer maar niet uitsluitend teksten, geluids- en multimediabestanden en audiovisuele bestanden) alsmede verveelvoudiging middels iconografie en fotografie van werken op deze site met een handtekening of een © zijn beschermd krachtens het intellectuele eigendomsrecht.
7. Van deze openbare culturele informatie kunnen uitsluitend de foto’s en teksten binnen de hiernavolgende voorwaarden in de zin van artikel 11 van de Franse wet nr. 78-753 van 17 juli 1978 worden hergebruikt:
1. Foto’s:
De foto’s met copyright zijn uitsluitend eigendom van hun makers en worden door het museum met toestemming van hun makers of dier rechthebbenden gebruikt. De foto’s met het copyright © RMN-Grand Palais / […] zijn eigendom van RMN-GP. Ieder niet-commercieel hergebruik is toegestaan mits de bron en de maker worden vermeld. Voor ieder commercieel hergebruik en/of hergebruik voor de bewerking van afbeeldingen uit de museumcollectie of scenografie van de tentoonstellingen en andere culturele manifestaties die door het museum worden georganiseerd en onder RMN-GP vallen, kunt u contact opnemen met het Fotografieagentschap van het Réunion des Musées nationaux et du Grand Palais (http://www.photo.rmn.fr/). De foto’s ter illustratie van de biografieën van de kunstenaars zijn afkomstig van Wikipédia Commons.
1. Schriftelijke teksten:
Het museum is de verkrijger van de teksten van het rondleidingenparcours en de toelichtingen bij de (kunst)werken, waaronder de door ARTIPS opgestelde toelichtingen. Ieder hergebruik van deze schriftelijke teksten is vrij, mits deze niet wordt gewijzigd, de betekenis ervan niet wordt veranderd en de bron alsmede de datum van de recentste versie worden vermeld. Voor ieder commercieel hergebruik is voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van het museum vereist. Voor elk verzoek in dit kader kunt u contact opnemen met de Dienst Communicatie en Ontwikkeling van het Museum.
De merken van het museum en zijn partners alsmede de logo’s op de site zijn bij het INPI gedeponeerde en geregistreerde merken en zijn uit hoofde hiervan beschermd door het intellectuele eigendomsrecht.
Iedere gehele of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze merken en/of deze logo’s die zonder uitdrukkelijke toestemming van hun eigenaar vanaf de onderdelen van deze site is of wordt uitgevoerd is strikt verboden en vormt een piraterijdelict in de zin van het Franse wetboek inzake intellectuele eigendom (code de la propriété intellectuelle).
Openbare overheidsinformatie
De informatie en programmacontent van deze site is openbare overheidsinformatie in de zin van artikel 10 van de Franse wet nr. 78-753 van 17 juli 1978. Ieder hergebruik van deze informatie is vrij, mits deze niet wordt gewijzigd, de betekenis ervan niet wordt veranderd en de bron alsmede de datum van de recentste versie worden vermeld.
Geen enkele overdracht van openbare overheidsinformatie wordt gedaan ten gunste van de hergebruiker. Laatstgenoemde heeft een persoonlijk en niet-exclusief recht voor het hergebruik van deze openbare overheidsinformatie. Iedere persoon die openbare overheidsinformatie in strijd met de voormelde bepalingen hergebruikt, kan een boete krijgen van de commissie voor toegang tot overheidsdocumenten.
Cookies
Aan de gebruiker wordt meegedeeld dat er tijdens zijn bezoek aan de site automatisch een cookie op zijn browsersoftware kan worden geplaatst. Een cookie is een set gegevens die niet dient om de gebruiker te identificeren maar om de informatie met betrekking tot zijn surfgedrag te registreren. Met de instellingen van de browsersoftware kunt u zich op de hoogte stellen van de aanwezigheid van cookies en deze eventueel weigeren op de wijze zoals beschreven op het volgende webadres: www.cnil.fr. De gebruiker heeft alle voormelde rechten inzake de middels cookies verstrekte persoonsgegevens binnen de voormelde voorwaarden.
Hypertekstlinks
Het maken van hypertekstlinks naar de content van de site van het museum is toegestaan zolang er geen onduidelijkheid bestaat over de bron van de door het museum verstrekte en/of in handen van het museum zijnde diensten en/of content en mits
er geen deeplinking wordt toegepast: de pagina’s van de site mogen dus niet binnen een pagina van een andere site worden geplaatst, maar moeten via een afzonderlijk te openen venster toegankelijk zijn;
de verwijzingsbron wordt vermeld middels een hypertekstlink die direct op de beoogde content uitkomt.
De gebruikte informatie mag uitsluitend voor persoonlijke doeleinden, verenigingsdoeleinden en/of professionele doeleinden worden gebruikt. Ieder gebruik voor commerciële en/of publicitaire doeleinden is niet toegestaan.
Let op: Deze toestemming geldt niet voor internetsites waarop content van polemische, pornografische en/of xenofobe aard verspreid wordt en/of met in meer of mindere mate content die bij veel mensen gevoelig kan liggen en ook niet voor internetsites die schade aan de materiële en zedelijke belangen van het museum kunnen toebrengen.
Voor andere soorten gebruik verzoeken wij u beleefd om per post via het bovenstaande adres of per e mail contact met ons op te nemen.
Aansprakelijkheid
Op de site staan talrijke links naar andere sites, voornamelijk naar officiële sites (instellingen, openbare organisaties e.d.) maar ook naar enkele sites van partnerverenigingen of bedrijven. Die webpagina’s, waarvan de webadressen regelmatig geverifieerd worden, maken geen deel uit van de openbare officiële site van het museum.
Het museum is niet aansprakelijk voor de inhoud van de andere sites en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade of gevolgschade dan ook die hieruit voortvloeit. De links naar andere sites worden uitsluitend voor het gemak van de gebruiker geplaatst. 
CREDITS
Projectleiding
Fabrice Kusiak
Directie van de Informaticadiensten van de stad Lille
Amandine Jeanson
Ontwikkeling en Communicatie, Paleis voor Schone Kunsten van Lille
Bijgestaan door Ingrid Wacheux

Grafisch concept
Les Lunettes bleues - 25 Rue Corneille, 59100 Roubaix (Frankrijk)
+ 33 (0)3 62 64 76 20
www.leslunettesbleues.com

Integreren en ontwikkeling
telmedia*
CA de l'Epinoy, Route de Vendeville, D952, 59175 Templemars (Frankrijk)
+ 33 (0)3 20 32 53 53
www.telmedia.fr

ARTIPS-inhoud
ARTIPS
+33 (0)6 82 89 11 97
www.artips.fr

Fotocredits
Foto’s van de (kunst)werken
© RMN-Grand Palais, foto’s: Philipp Bernard - Hervé Lewandowski - Stéphane Maréchalle - René-Gabriel Ojéda
© Musea en monumenten van Frankrijk, foto’s: Hugo Maertens
Foto’s (openbare) ruimtes
© Paleis voor Schone Kunsten van Lille, foto’s: Charles Delcourt
© Paleis voor Schone Kunsten van Lille, foto’s: Frédéric Iovino
© Paleis voor Schone Kunsten van Lille, foto’s: Jean-Marie Dautel

Redactie en coördinatie van de content 
Amandine Jeanson en Ingrid Wacheux

Redacteurenlijst
Laetitia Barragué-Zouita
François Becuwe
Jean-Marie Dautel
Karine Dautel
Amandine Jeanson
Elisabeth de Jonckheere
Donatienne Dujardin
Cordélia Hattori
Odile Maniglier
Fleur Morfoisse
Maxime Muller
Delphine Rousseau
Coline Tylec
Ingrid Wacheux

Vertalers
ADTRADS - Traduction et Interprétariat, 2 rue du Jeu de Mail 59140 Dunkerque (Frankrijk)
+33(0)3 28 26 45 83
www.adtrads.com

Aangesloten personen en/of organisaties die een bijdrage hebben geleverd
Guergana Guintcheva, professor marketing, EDHEC Lille
Laurent Sparrow, lector, Université de Lille3, Laboratoire URECA